GIS Challenge 2018

W dniach 17–18 maja 2018 r. po raz drugi odbędą się w Lublinie ogólnopolskie Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge. W tym roku głównymi organizatorami są dwa Wydziały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Współorganizatorami są natomiast jednostki naukowe z całej Polski; łącznie GIS Challenge 2018, współorganizuje 16 uczelni z 10 miast, stowarzyszenia naukowe, działające na rzecz geoinformatyki oraz firmy, występujące w roli sponsorów. W tym roku przyjazd do Lublina zapowiedziało ok. 130 osób z całej Polski, w tym są także studenci, którzy brali udział w I edycji Mistrzostw.

Patronat honorowy nad Mistrzostwami objęli: Rektor UMCS, Dziekani Wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz najważniejsze organizacje naukowe – Komisja Geoinformatyki PAU, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.

Pomysł GIS Challenge zrodził się w 2016 r. w gronie geografów z UMCS, którzy od 2013 r. wspólnie z informatykami naszego uniwersytetu rozwijają międzywydziałowy kierunek Geoinformatyka. Warto dodać, że UMCS jako pierwszy w Polsce, poszerzył swoją ofertę edukacyjną o Geoinformatykę, która jest realizowana wspólnie przez Wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki.

logo_2.1_GCh_dark_blueAkademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge to wydarzenie skierowane do studentów z całej Polski. Jego główną ideą jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych oraz rozwiązywania problemów programistycznych i bazodanowych. Jest ono również okazją do wykazania się takimi kompetencjami miękkimi, jak: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, działanie w zespole i pod presją czasu.

Mistrzostwa, wraz z towarzyszącymi im wystąpieniami gości specjalnych i dyskusjami panelowymi, są doskonałą okazją do zademonstrowania najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu geoinformatyki, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w grupie osób, które w swojej pracy zawodowej wykorzystują narzędzia GIS.

Pakiet zadań konkursowych, przygotowanych na II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018 nawiązywać będzie do pięciu kroków w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem narzędzi GIS.

  1. Ask, czyli pytaj
  2. Acquire, czyli pozyskaj
  3. Examine, czyli sprawdź
  4. Analyse, czyli analizuj
  5. Act, czyli działaj

Podejście geograficzne do rozwiązywania problemów zaczyna się od zadania pytania – gdzie? Odpowiedź na to pytanie wskaże położenie przestrzenne obiektów lub zjawisk, które są przedmiotem analiz. Wnikliwe zrozumienie istoty problemu pozwoli odpowiednio zdefiniować cel oraz zaplanować kolejne procedury. Kolejny krok dotyczy pozyskiwania danych przestrzennych. Rzetelne gromadzenie ich zarówno w ramach prac terenowych, jak i pozyskiwanie od różnych osób lub instytucji jest podstawą dalszego działania.  Kolejnym niezwykle ważnym krokiem jest weryfikacja, czyli sprawdzenie poprawności danych. W dobie szerokiego dostępu do danych przestrzennych ocena wiarygodności źródła oraz ich dokładności i przydatności jest kluczowym zadaniem każdego, kto po nie sięga. Następny etap rozwiązywania problemów o charakterze geograficznym obejmuje analizy przestrzenne, przez które rozumie się wszelkie procedury wykonywane w środowisku GIS. Celem ich jest pozyskanie nowej informacji geograficznej. Prowadzenie analiz przestrzennych umożliwia prezentację złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych w postaci modeli. Ostatni, piąty krok rozwiązywania problemów geograficznych, to działanie, będące interpretacją wyników etapu analizy. W tym kroku istotne jest, żeby wizualizacja rezultatów przeprowadzonych analiz przestrzennych w formie zestawień tabelarycznych i różnego rodzaju map, w tym kartogramów i kartodiagramów, była wykonana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorcy.

Tegoroczne GIS Challenge zaszczycą swoją obecnością goście specjalni. Środowisko naukowe reprezentować będą prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz sekretarz generalny Association of Geographic Information Laboratories in Europe – dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK. Natomiast przedstawicielem praktyków będzie Jan Kotlarz z PKP Informatyka & Zakład Teledetekcji Instytutu Lotnictwa – uznany specjalista w zakresie teledetekcji, twórca m.in. algorytmu RODM. Wydarzenie uświetni również spotkanie z Prezesem Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego, Piotrem Tomalą – uczestnikiem Narodowej zimowej wyprawy na K2 2017/2018. Podczas Mistrzostw odbędą się także dwa panele dyskusyjne, prezentacje sponsorskie oraz warsztaty dla uczestników. Bieżące sprawy związane z przygotowaniami do Mistrzostw można śledzić na profilu facebook https://www.facebook.com/gischallenge/ i na stronie internetowej http://gischallenge.com, stamtąd można również pobrać pełny program II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2018.