Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Ostatnia modyfikacja dokumentu: 13 lutego 2019 r.

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze stron Serwisu.

Słownik pojęć

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Esri Polska sp. z o.o. – Esri Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 011184514, o kapitale zakładowym 50 000 zł.
 2. Pliki Cookie, Cookie – plik przesyłany przez stronę internetową do urządzenia Użytkownika, w którym zapisywane są ustawienia, preferencje i inne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt prawny dostępny jest tutaj.
 4. Dane Osobowe, Dane – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 RODO.
 5. Serwis, strony Serwisu – strony internetowe należące do Esri Polska znajdujące się w domenach esri.pl, www.arcanagis.pl.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca ze stron Serwisu.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na stronach Serwisu jest Esri Polska.

Zbieranie Danych Osobowych

 1. W ramach Serwisu Esri Polska zbiera Dane Osobowe Użytkowników za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronach Serwisu (kontaktowe, rejestracyjne, usługi newsletter, inne).
 2. Dane Osobowe przetwarzane przez Esri Polska obejmują:

Strona Serwisu – www.arcanagis.pl

Zakres danych:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu
 • Firma,
 • Nazwa,
 • Stanowisko,
 • Branża,
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania lub siedziby,
 • NIP.

Strona Serwisu – www.esri.pl

Zakres danych:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania lub siedziby,
 • NIP,
 • Firma,
 • Adres www,
 • Branża,
 • Nazwa uczelni/wydział,
 • Stanowisko.

Pliki Cookies i podobne technologie

 1. Korzystanie ze stron Serwisu może być związane z wykorzystaniem Plików Cookies oraz innych metod automatycznego pozyskiwania informacji. Dzięki tym technologiom Esri Polska jest w stanie w lepszy sposób dostosować strony Serwisu do potrzeb Użytkownika.
 2. Informacje zbierane w powyższy sposób mogą obejmować dane dotyczące wizyty, w tym zwłaszcza adres IP, nazwę domeny, nazwę i wersję przeglądarki, nazwę i wersję systemu operacyjnego.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z Plików Cookies i podobnych technologii określa Polityka plików Cookies.

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Esri Polska przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w następujących celach:

dla strony www.arcanagis.pl

 • wykonanie umowy (-ów) lub podjęcie działań poprzedzających jej (ich) zawarcie, kontaktowanie się z Użytkownikiem oraz obsługa ewentualnych reklamacji.
 • rozliczenia (w tym podatkowe), prowadzona przez Esri Polska rachunkowość.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Esri Polska.

 • udzielenie Użytkownikowi odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 • prowadzenia przez Esri Polska marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w szczególności przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile została wyrażona w tym zakresie zgoda.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Esri Polska.

dla strony www.esri.pl

 • wykonanie umowy (-ów) lub podjęcie działań poprzedzających jej (ich) zawarcie, kontaktowanie się z Użytkownikiem oraz obsługa ewentualnych reklamacji.

Podstawa prawna  – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stronami jest Użytkownik i Esri Polska lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

 • prowadzenie przez Esri Polska marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w szczególności, o ile została wyrażona w tym zakresie zgoda, przekazywanie Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • wykonanie umowy (-ów) względem kontrahenta Esri Polska, w który w tym celu udostępnił Esri Polska dane osobowe Użytkownika,
 • ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Esri Polska

 • rozliczenia (w tym podatkowe), prowadzona przez Esri Polska rachunkowość.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Esri Polska

Prawa Użytkownika

 1. Esri Polska odpowiada na żądania Użytkownika odnoszące się do przetwarzania jego Danych Osobowych.
 2. Poniżej przedstawione są prawa przysługujące Użytkownikowi:
 • Prawo do informacji – Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Esri Polska. Esri Polska realizuje to prawo poprzez publikację niniejszej polityki prywatności, polityki Plików Cookies oraz klauzul informacyjnych w odniesieniu do Danych Osobowych zbieranych za pomocą formularzy.
 • Prawo dostępu – Użytkownik ma prawo do uzyskania od Esri Polska potwierdzenia, czy przetwarzane są jego Dane Osobowe oraz uzyskania do nich dostępu oraz informacji, zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO.
 • Prawo do sprostowania Danych – Użytkownik ma prawo żądania od Esri Polska niezwłocznego sprostowania dotyczących go Danych Osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do usunięcia Danych – Prawo to określane jest także „prawem do bycia zapomnianym”. W przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia dotyczących go Danych Osobowych, zaś Esri Polska ma obowiązek Dane Osobowe bez zbędnej zwłoki usunąć. Tym niemniej, istnieją pewne wyjątki od tego prawa, określone w art. 17 ust. 3 RODO (np. dalsze przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądań od Esri Polska ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO (np. w przypadku zakwestionowania przez Użytkownika prawidłowości Danych – na okres pozwalający Esri Polska sprawdzić prawidłowość tych Danych). W takim jednak wypadku Esri Polska jest uprawnione do przetwarzania Danych Osobowych, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 • Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe Użytkownika, które dostarczył Esri Polska, oraz ma prawo przesłać te Dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Esri Polska, jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Esri Polska, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
 • Prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, udzielonej Esri Polska, w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Użytkownik może także wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz na zbieranie Danych Osobowych za pośrednictwem Plików Cookies.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 22 ust. 2 RODO (np. gdy przetwarzanie opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych naruszyło przepisy RODO.
 • W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem u.karnas@kancelaria-karnas.pl. W zgłoszeniu należy podać informacje pozwalające na weryfikację tożsamości Użytkownika.

Czas przetwarzania

 1. Esri Polska przetwarza Dane Osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla jakich Dane zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po tym czasie Dane są przetwarzane dla celów, w zakresie, oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, Dane Osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 21 ust. 1 RODO, w przypadku przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu Esri Polska, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Środki ochrony Danych

 1. Esri Polska podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do Danych Osobowych.
 2. Środki wdrożone przez Esri Polska obejmują:
 3. przeszkolenie personelu Esri Polska w zakresie ochrony Danych Osobowych,
 4. zabezpieczenie systemów informatycznych programami antywirusowymi, firewall,
 5. wdrożenie procedur bezpieczeństwa,
 6. szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu SSL.

Odbiorcy Danych

 1. Esri Polska nie sprzedaje, ani nie wykorzystuje Danych Osobowych w sposób niezgodny z celami, dla jakich zostały zebrane.
 2. Esri Polska może przekazywać Dane Osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Strona Serwisu: www.arcanagis.pl

Kategorie odbiorców:

 • działające na zlecenie Esri Polska:
  • dostawcy usług IT

Strona serwisu: www.esri.pl

Kategorie odbiorców:

 • działające na zlecenie Esri Polska:
  • dostawcy usług IT
 • producenci oprogramowania, które Esri Polska dystrybuuje oraz dla którego świadczy usługi wsparcia,
 • działające na zlecenie Esri Polska:
  • firmy świadczące usługi transportowe i noclegowe

Na stronach Serwisu mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez partnerów Esri Polska. Niniejsza polityka nie obejmuje i nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych na zewnętrznych stronach internetowych.

Przekazywanie Danych do państw trzecich

 1. Esri Polska może przekazywać Dane Osobowe Użytkownika oraz Dane osób trzecich przekazane do Esri Polska przez Użytkownika do państw trzecich (znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) w celu przechowywania Danych, prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług. Państwa te mogą nie posiadać przepisów prawnych dotyczących przetwarzania Danych Osobowych tożsamych z przepisami państw wspólnoty.
 2. W przypadku przekazywania Danych do państw trzecich, Esri działać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podejmie wszelkie dostępne kroki, aby zapewnić należytą ochronę Danych. W szczególności, Esri Polska będzie przekazywać Dane Osobowe do krajów, względem których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony (jak np. Privacy Shield) lub w oparciu modelowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską Decyzją z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub standardowe klauzule przyjęte później.
 3. W przypadku przekazywania Danych Osobowych:
 • do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń przez Esri Polska (zgodnie z art. 46 RODO); lub
 • do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie przepisów dotyczących wiążących reguł korporacyjnych (zgodnie z art. 47 RODO w związku z art. 63 RODO); lub
 • do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, gdy przetwarzanie to nie jest powtarzalne, dotyczy ograniczonej liczby osób, których dane dotyczą, jest niezbędne ze względu na ważne prawnie uzasadnione interesy Esri Polska, wobec którego charakteru nadrzędnego nie mają interesy ani prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz Esri Polska zapewniło odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO);
 • Użytkownik może otrzymać od Esri Polska kopię zabezpieczeń przyjętych dla przekazywania Danych do państw trzecich. Esri może także wskazać miejsce, gdzie takie informacje się znajdują.

Ochrona dzieci

 1. Treści znajdujące się na stronach Serwisu nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia.
 2. W przypadku uzyskania przez Esri Polska informacji o przekazaniu Danych osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej, Esri Polska niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania tych Danych, usunie je i wezwie odbiorców do zrobienia tego samego.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące niniejszego dokumentu prosimy wysyłać na adres: u.karnas@kancelaria-karnas.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy dokument można pobrać tutaj.