GIS a zrównoważony rozwój biznesu

GIS a zrównoważony rozwój biznesu

ESG potrzebuje narzędzi pomiaru

Wykorzystanie analityki przestrzennej do mierzenia wpływu na otoczenie społeczne i środowisko

Skrót ESG jest dzisiaj jednym z najczęściej powtarzanych buzzwordów w świecie biznesu. Opublikowana w grudniu 2022 r. dyrektywa ds. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) nakłada na firmy obowiązek ujawniania konkretnych informacji pozafinansowych. Regulacje zaczną obowiązywać już od tego roku. Dzisiaj decydenci nie zastanawiają się czy mierzyć skalę oddziaływania biznesu na otoczenie społeczne i środowisko, ale jak to realnie robić.

Puste słowa, czy pełne wymagania?

Według unijnych wytycznych pierwsze podmioty będą zobowiązane do raportowania działań w zakresie ESG już za 2024 rok. Wprawdzie w 2025 roku przepisy dotkną największych organizacji, ale przecież będą one wymagały stosownego raportowania od wszystkich organizacji działających w swoich łańcuchach dostaw.

O ile jeszcze parę lat temu pojęcie „sustainability”, czyli zrównoważony rozwój, było tylko buzzwordem nastawionym na zwracanie uwagi, o tyle teraz stanowi istotny element rzeczywistości, w której zaczynają się odnajdywać lokalne firmy i organizacje. Zrozumieliśmy jego znaczenie i zależy nam na tym, aby rozwijać się z poszanowaniem otoczenia, wywierając na nie pozytywny wpływ: i nie chodzi tutaj tylko o środowisko naturalne. Stanie się zrównoważoną organizacją niesie ze sobą szereg wyzwań, w pokonaniu których mogą pomóc Systemy Informacji Przestrzennej.

Okiełznać regulacje

Systemy Informacji Przestrzennej (SIP) stają się niezastąpionym narzędziem dla firm dążących do rozwoju w zrównoważony sposób. Dzięki rozwiązaniom opartym o tego typu oprogramowanie, przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, optymalizować procesy, minimalizować wpływ na środowisko oraz spełniać rosnące oczekiwania klientów, ale także wymagania przepisów regulujących zrównoważony rozwój.

Współczesny biznes coraz mocniej kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Firmy starają się zminimalizować wpływ na środowisko naturalne, dbać o społeczność lokalną i jednocześnie osiągać zyski. W tym kontekście Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) stają się kluczowym narzędziem, które wspomaga przedsiębiorstwa w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Jednym z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju jest efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. GIS umożliwia gromadzenie i analizę danych geoprzestrzennych dotyczących takich zasobów, jak woda, surowce kopalne, gleba, lasy czy energia. Firmy mogą dzięki temu monitorować ich zużycie, optymalizować procesy produkcyjne, minimalizować straty oraz unikać nadmiernego wykorzystywania środowiska.

Przy wykorzystaniu Systemów Informacji Przestrzennej przedsiębiorstwa mogą określać lokalizację swoich aktywów przy poszanowaniu otoczenia. Organizacje mogą analizować, jakie obszary są odpowiednie do budowy zakładów produkcyjnych czy magazynów, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i życie społeczności lokalnych – a jednocześnie maksymalizować korzyści wynikające z położenia. Np. lepsza komunikacja wybranego miejsca oznacza mniej paliwa spalonego na dojazdy transportu, a więc mniejsze zanieczyszczenie środowiska, ale także i mniejsze koszty.

Systemy tego typu są wykorzystywane również w zarządzaniu transportem i logistyką. Firmy mogą zoptymalizować trasy dostaw, co nie tylko pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ale również zmniejsza emisję CO2. Wspomagają także planowanie lokalizacji centrów dystrybucyjnych, tak aby były one jak najbliżej odbiorców końcowych.

Eliminacja wyzwań i konkretnych problemów

Duże organizacje, nie tylko takie jak firmy z branży energetycznej, coraz częściej są zobowiązane do monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych. GIS umożliwia dokładne śledzenie źródeł emisji i identyfikowanie obszarów, gdzie konieczne są działania mające na celu zmniejszenie wpływu na klimat.

Zrównoważony rozwój wymaga efektywnego zarządzania odpadami. Dzięki GIS miasta i przedsiębiorstwa komunalne mogą identyfikować miejsca do ich składowania, tworzyć efektywne trasy odbioru śmieci i monitorować ilość generowanych odpadów. To pomaga w ograniczaniu negatywnego wpływu naszego funkcjonowania na środowisko naturalne.

Oprogramowanie GIS wspomaga także rozwijanie obszarów miejskich w sposób zrównoważony. Dzięki analizie danych przestrzennych można planować lokalizacje budynków, parków, dróg czy komunikacji publicznej tak, aby poprawić jakość życia mieszkańców, zmniejszyć korki i emisję spalin. Z kolei w obszarach wiejskich może wspomagać zarządzanie zasobami rolnymi, planowanie rolnictwa ekologicznego, a także rozwój turystyki czy produkcję energii odnawialnej.

Analityka dla równowagi otoczenia

Zrównoważony rozwój biznesu wymaga zintegrowanego podejścia do zarządzania różnymi zasobami. Systemy GIS pozwalają firmom na łączenie danych geoprzestrzennych z danymi ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi, co umożliwia kompleksową analizę i planowanie takich działań, jak inwestycje, remonty itp.

Firmy, które dbają o zrównoważony rozwój, często cieszą się większym zaufaniem klientów i lepszym wizerunkiem w społecznościach lokalnych. GIS pomaga firmom identyfikować obszary, w których można wspierać projekty społeczne czy środowiskowe, co przyczynia się do budowania pozytywnego stosunku do marki. To już się dzieje, nie tylko w krajach zachodu, ale także i u nas w Polsce.

W obecnych czasach systemy informacji przestrzennej, np. wspomagające podejmowanie decyzji lub budujące świadomość sytuacyjną, są nieodzownym narzędziem w procesie dążenia do zrównoważonego rozwoju organizacji. Pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, optymalizację procesów wewnątrz firmy, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności działalności.

Czy zainteresował Cię ten materiał?