Odporność jako strategia biznesowa

Odporność jako strategia biznesowa

Dzisiejsze środowisko biznesowe drastycznie się zmieniło, ponieważ liderzy biznesu zdają sobie sprawę, że strategie nastawione na trwałość marki i zrównoważony wzrost są ważniejsze niż krótkoterminowa maksymalizacja zysków.

Dla zarządów firm ostatnie lata to czas zawirowań. Niemal każdy biznes zorientowany na konsumenta, od handlu detalicznego i nieruchomości komercyjnych po usługi finansowe i produkcję, doświadczył niekończących się wstrząsów w swojej działalności. Gdy wydawało się, że czas pandemii dobiega końca, nadzieje na powrót do normalności zostały stłumione przez wyzwania związane z łańcuchami dostaw, niepewnością gospodarczą, niepokojami politycznymi i ciągłą falą klęsk żywiołowych. W obliczu tych piętrzących się przeszkód liderzy biznesowi zdali sobie sprawę, że te bezprecedensowe zakłócenia są nową normalnością, od której nie ma już odwrotu.

Przedstawienie skumulowanego narażenia na zmiany klimatu w warunkach RCP 8.5

Tworzenie możliwości zrównoważonego wzrostu

W świecie dynamicznych zmian i wyzwań, które zagrażają kondycji przedsiębiorstw, ważne jest, aby przyjąć strategię biznesową opartą na odporności. Oznacza ona zdolność do przetrwania, adaptacji i rozwoju w obliczu zagrożeń i niepewności. Firmy, które chcą się liczyć na rynku muszą inwestować w narzędzia i procesy pomagające oceniać zdolność do absorbowania wstrząsów i proaktywnie łagodzić zakłócenia, by móc spełniać swoje obietnice wobec klientów

Firmy takie jak AT&T przewidują wpływ zaburzeń klimatycznych w swoich długoterminowych strategiach wzmocnienia krytycznych zasobów i proaktywnego zwiększenia ciągłości działania sieci. Jeden z europejskich przedstawicieli branży meblarskiej prognozuje niedobór zasobów, analizując w jaki sposób umiarkowany wzrost średnich temperatur wpłynie na jego dostęp do niektórych gatunków drewna wykorzystywanych do produkcji. Organizacje te stosują narzędzia geoprzestrzenne, dane oraz metodologie, które umożliwiają im przewidywanie, kiedy zdarzenia lub warunki zakłócą ich działalność. W ten sposób podejmują kolejne kroki w celu zminimalizowania wpływu nadchodzącego wstrząsu na ich działalność.

Inicjatywy w zakresie odporności i zrównoważonego rozwoju są zakrojone na szeroką skalę i obejmują znacznie więcej niż tylko ład korporacyjny. Biznes traktuje je strategicznie, aby wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach. Krajobraz konkurencyjny dla wielu organizacji zmienił się diametralnie podczas pandemii, jak i po jej zakończeniu. Dla pośredników w obrocie nieruchomościami, których rolą jest szukanie najemców dla centrów handlowych lub przestrzeni biurowych, zmienność jest czymś ciągłym. Wraz ze zmianą asortymentu sklepów i usług pojawiają się nowe oczekiwania klientów sieci detalicznych, ponieważ konsumenci inaczej podchodzą do zakupów w fizycznych lokalizacjach. Zdolność do przewidywania zmiennych wymagań rynkowych pozwala firmom zaspokajać pojawiające się potrzeby zanim zrobi to konkurencja.

Nastawienie na trwałość biznesu

Technologia geoprzestrzenna stanowi rdzeń strategii najlepszych w swojej klasie firm w zakresie przewidywania i łagodzenia zewnętrznych zagrożeń dla ich działalności. Wykorzystując technologię systemu informacji geograficznej (GIS) jako podstawę, organizacja może zastosować ramy podejścia geograficznego i wykorzystać cyfrowego bliźniaka do modelowania przeobrażeń sieci, aktywów i łańcucha dostaw swojej firmy. Firmy są w stanie sprawdzać różne taktyki, wykorzystując lokalne dane i analizy geoprzestrzenne do modelowania wyników i tworzenia planów uwzględniających przewidywane zagrożenia i zdarzenia.

Podejście geograficzne to sposób myślenia i rozwiązywania problemów, który integruje i kontekstualizuje różne strumienie danych w celu generowania bardziej przydatnych wniosków – wykorzystując kluczowy kontekst lokalizacji. Decydenci biznesowi korzystają z aplikacji zorientowanych przestrzennie, takich jak pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym i dynamiczne mapy, aby ujawniać wzorce i trendy; modelować scenariusze i rozwiązania, a ostatecznie podejmować rozsądne, strategiczne decyzje.

Budowanie strategii odporności

W ramach planowania odporności podejście geograficzne umożliwia analitykom i biznesowi prognozowanie, wykrywanie, ocenę, reagowanie oraz przegląd zagrożeń i zakłóceń.

1. Prognozowanie

Firmy wykorzystują GIS, aby zrozumieć, w jaki sposób lokalizacja ich sklepów i obiektów wpływa na profile ryzyka. Oczywistym działaniem jest mierzenie ryzyka w jednym kontekście – dana lokalizacja, w tej okolicy, wiąże się z tym konkretnym ryzykiem. Prawdziwą korzyścią, jaką firmy mogą odnieść z GIS, jest to, jak profil ryzyka może ewoluować i zmieniać się w czasie. Zmiany mogą być spowodowane czynnikami makropoziomowymi, takimi jak zmiany klimatu lub zagrożenie pożarowe. Równie ważne i często trudniejsze do wykrycia i zinterpretowania mogą być powolne zmiany, które wpływają na społeczności, takie jak zwrot w sytuacji gospodarczej lub utrata pracodawcy. GIS może pomóc firmom zrozumieć, w jaki sposób mogą one wpłynąć na profil ryzyka dla danej lokalizacji i umożliwić im opracowanie taktyki ograniczania tego ryzyka w przypadku wystąpienia zakłóceń.

2. Wykrywanie

Korzystając z danych w czasie rzeczywistym, firmy tworzą pulpity nawigacyjne i wykorzystują analizy w celu zapewnienia wiedzy i świadomości operacyjnej na temat aktualnych warunków w ich lokalizacjach i wokół nich. Są w stanie dowiedzieć się, jakie czynniki mogą wskazywać na większe prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu i gdzie powinni skoncentrować zasoby. Udostępniając te informacje w przedsiębiorstwie, mogą one dowiedzieć się, jakie działania potencjalnie prowadzą do incydentów. GIS umożliwia im identyfikowanie tzw. „wyzwalaczy” w celu powiadamiania interesariuszy i członków zespołu, a co za tym idzie skrócenia czasu reakcji.

3. Ocena

Po wykorzystaniu danych geoprzestrzennych, kolejnym krokiem jest włączenie analizy lokalizacji w GIS w celu dokonania spostrzeżeń, które mogą informować o strategiach i bezpośrednich działaniach mających na celu złagodzenie zakłóceń. Technologia geoprzestrzenna jest wyjątkowo skuteczna jeśli chodzi o znajdowanie wzorców przestrzennych w danych. Wzorce te pozwalają użytkownikom znaleźć dyskretne korelacje między działaniami biznesowymi, wynikami i warunkami lokalnymi, które wpływają na zdolność firm do realizacji ich strategii i zarządzania codziennymi operacjami. GIS ujawnia lokalne warunki i punkty krytyczne oraz umożliwia decydentom szybkie zrozumienie ryzyka i jego ograniczania w kontekście geograficznym.

4. Reagowanie

Kiedy firma rozumie ryzyko, zarówno to skąd pochodzi, jak i to, jak może wpłynąć na jej działalność, jest w stanie opracować strategię ograniczania uwzględniającą potencjalne zakłócenia. Jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie technologia GIS zapewnia w tej przestrzeni, jest możliwość stworzenia cyfrowego bliźniaka sieci, zasobów i łańcucha dostaw. Firmy mogą badać, jak sprawdzą się różne taktyki, wykorzystując lokalne dane i analizy geoprzestrzenne do modelowania wyników i tworzenia solidnych planów uwzględniających przewidywane zdarzenia i wstrząsy.

5. Przegląd

Opracowanie elementów pozwalających zrozumieć ryzyko i zarządzać wszystkim, co ma na nie wpływ, pomaga uzyskać gotowość na nieoczekiwane zdarzenia. Dzięki temu firmy mogą skupić się na rozwoju swojej działalności. GIS podpowiada również strategie, które mogą napędzać bardziej wydajne operacje, zapewniając jednocześnie ocenę potencjalnego ryzyka i plany skutecznego radzenia sobie z zakłóceniami.

Zakłócenia to nowa normalność

Gdy liderzy biznesowi rozumieją swoje zagrożenia, skąd one pochodzą i jak mogą wpływać na ich działalność, organizacja zyskuje lepszą pozycję do tworzenia skutecznych planów i strategii proaktywnego łagodzenia zakłóceń. Ponieważ firmy nadal są narażone na rosnącą liczbę niekorzystnych czynników, konieczne stało się budowanie strategii odporności w celu przewidywania i łagodzenia zagrożeń zewnętrznych. Technologia geoprzestrzenna jest podstawą strategii najlepszych w swojej klasie organizacji w zakresie prognozowania, wykrywania, oceny, reagowania i przeglądu zagrożeń oraz zakłóceń. Narzędzia geoprzestrzenne, dane i przepływy pracy umożliwiają firmom tworzenie cyfrowych bliźniaków – lustrzanego odbicia ich zasobów i procesów w celu modelowania wyników i tworzenia solidnych planów nastawionych na długoterminową stabilność i wzrost.

Czy zainteresował Cię ten materiał?