Mapy zrównoważonego rozwoju

Mapy zrównoważonego rozwoju

Firmy na całym świecie zobowiązują się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jest to odpowiedź zarówno na rządowe czy ponadrządowe inicjatywy, jak i coraz wyraźniejsze oczekiwania otoczenia biznesowego firm. Ich postulaty mają ogromny wpływ na środowisko biznesu i kształtują przedsiębiorcze motto na nadchodzące lata, które brzmi: „dobrze sobie radzić, czyniąc dobro jednocześnie”.

Menedżerowie dostrzegają bowiem, że zrównoważony rozwój to szansa na stworzenie możliwości biznesowych i szukają obecnie wartości, których inni nie dostrzegli dotychczas. Współczesne firmy coraz częściej odczuwają konieczność krótko- i długoterminowego planowania – podejmowane działania muszą w końcu przynieść zysk zarówno w ciągu najbliższych 140 dni, jak i 140 lat. Pytanie, nad którym wielu się zastanawia, brzmi:  jak lepiej zrozumieć ten szybko zmieniający się świat?

Według raportu „Sustainability’s deepening imprint” firmy McKinsey, by stawić czoła wyzwaniom w sposób, który przyniesie korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak i biznesowego, prawie połowa organizacji, korzystająca z technologii do promowania zrównoważonego rozwoju, opiera działania na big data i zaawansowanej analityce, w tym analityce lokalizacyjnej.

Wiedzieć „gdzie?”

Będąca coraz bardziej popularną formą analityki biznesowej, analityka lokalizacyjna odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania działalnością także pod kątem zrównoważonego rozwoju. Firmy tworzą strategie lokalizacyjne, korzystając z technologii systemów informacji geograficznej (GIS), w celu właściwego powiązania zysków z etycznymi zobowiązaniami wobec społeczeństwa i naszej planety. Systemy te zapewniają swego rodzaju skarbnicę wiedzy przestrzennej, która dzięki wielowymiarowym analizom daje wskazówkę, gdzie najlepiej szukać wartości: zysków, oszczędności, optymalizacji, zrównoważenia. Nie chodzi jednak o jednorazową analizę danego obszaru – płaska mapa stanowi obraz niejako zamrożony. Celem jest bieżące obrazowanie stale zmieniającej się sytuacji i podejmowanie działań na podstawie realnego wglądu w stan środowiska.

Zastosowanie analizy lokalizacji w działaniach, które mają prowadzić do zrównoważonego rozwoju, pozwala na szerokie zrozumienie kontekstu, w jakim funkcjonuje firma i podjęcie właściwych decyzji co do kolejnych kroków. Oto 5 głównych obszarów, w jakich analityka lokalizacyjna może wesprzeć organizacje na ich drodze w realizacji polityki ESG (ang. Environmental Sustainability Governance):

  1. Zrozumienie potrzeb – zarówno gospodarka, jak i środowisko naturalne czy społeczeństwo, w którym funkcjonuje organizacja, stanowi skomplikowany system powiązanych zależności i wpływów. Zorientowanie się w nim stanowi klucz do odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, by ich rezultat przyniósł korzyści wszystkim stronom – zarówno samej firmie, jak i całemu otoczeniu – a przynajmniej dla żadnej ze stron nie stanowił szkodliwego obciążenia. Orientacja ta wymaga jednak analizy ogromnych zbiorów danych i możliwości zwizualizowania jej wyników w taki sposób, by były one czytelne dla możliwie najszerszego grona odbiorców. Na to zaś pozwalają dziś rozwiązania, które służą do analizy i wizualizacji danych geolokalizacyjnych. Prezentowane przez nie mapy, na których obraz może zmieniać się zgodnie z linią czasu, w której dochodzi do odświeżenia danych, są najczytelniejszym rozwiązaniem, pozwalającym na zorientowanie się w sytuacji i zrozumienie konkretnych potrzeb, wymagań i zagrożeń. Wiedza ta stanowi zaś fundament wszelkich dalszych ruchów.
  2. Mapowanie działań – kiedy firma uzyska już możliwie szeroki ogląd kontekstu, może przystąpić do planowania swych własnych działań. Te zaś, zawierając komponent lokalizacyjny, można znów zaprezentować na mapach, by uzyskać obraz tego, do czego organizacja zamierza dążyć.
  3. Mierzenie wpływu – każdy postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju także da się zwizualizować za pomocą mapy. To zaś pozwala firmie na bieżąco śledzić, na jakim etapie realizacji planu się znajduje.
  4. Analiza wyników – w świecie, który zmienia się z minuty na minutę, kurczowe trzymanie się wielomiesięcznej czy wielkoletniej strategii bez analizowania na bieżąco jej postępów i skutków jej wdrażania jest przepisem na katastrofę. Dlatego każda perspektywiczna, długookresowa strategia ma sens o tyle, o ile można śledzić w czasie rzeczywistym jej postępy i ich wpływ zarówno na organizację, jak i interesariuszy. Rozwiązania bazujące na mapach pozwalają analizować, czy podejmowane działania przynoszą zakładane rezultaty. A w przypadku dostrzeżenia odchyleń od zakładanego kierunku działań firma w szybkim tempie może podjąć działania naprawcze, by wrócić na właściwą ścieżkę rozwoju.
  5. Zaangażowanie interesariuszy – wreszcie ostatnim, ale nie mniej od pozostałych istotnym obszarem, w jakim wykorzystanie analityki lokalizacji może wesprzeć zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, jest szerokie komunikowanie swoich działań w zakresie wdrażania strategii ESG i ich efektów. Interesariusze – inwestorzy, kontrahenci, dostawcy, klienci etc. – chcą takiej informacji. Chcą wiedzieć, jak firma, w której pracują, z którą handlują, w którą inwestują, czy od której kupują, wytwarza wartości i czy dzieje się to w sposób zrównoważony, etyczny, z poszanowaniem innych podmiotów. Analiza lokalizacji i systemy mapowania pozwalają przedstawić wszystkie działania firmy w sposób klarowny, czytelny i zrozumiały dla innych nawet wtedy, kiedy nie są oni specjalistami w zakresie analizy danych. W ten sposób zaś buduje się przyjazny klimat wokół organizacji, który dziś jest jedną z najbardziej istotnych przewag konkurencyjnych.

Ochronić surowiec

Dla przykładu, Nespresso wykorzystuje GIS i analitykę lokalizacyjną, by stworzyć kompleksowy obraz działalności rolniczej i dostępności farm w różnych regionach. Główny produkt i serce marki – kawa – jest zagrożony zmianami klimatu w nadchodzących latach. Firma aktywnie podejmuje więc odpowiednie kroki, które mają nie tylko łagodzić ryzyko, ale także umożliwiać wykorzystywanie technologii cyfrowej i analityki lokalizacyjnej do tworzenia jej strategicznych wyróżników. Dzięki prowadzonym badaniom i uwzględnianiu potrzeb danych lokalizacyjnych firma zwiększa efektywność wykorzystania cennego czasu i podnosi produktywność. Ma to wpływ nie tylko na rolnictwo, ale także pozwala znaleźć czas na szkolenia i planowanie strategiczne – działania, które, zdaniem Nespresso, pozwolą utrzymać uprawy kawy nawet w odległej przyszłości.

Niezbędne narzędzia

Mapy oparte na GIS pomagają firmom wizualizować i analizować swoje zasoby oraz tworzyć bardziej wydajne systemy wymiany informacji, bez szkody dla lokalnych społeczności. Esri od lat jest zaangażowane w dostarczanie firmom narzędzi i danych geoprzestrzennych w celu realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Kluczem do przewidywania tego, co się wydarzy, jest bowiem ustalenie „gdzie?”. Na podstawie danych zebranych dziś możliwe jest np. planowanie produkcji na 10, a nawet 100 lat do przodu. Właśnie dlatego opracowujemy specjalne narzędzia, jak ArcGIS, które łączą informacje o tym, co dzieje się na świecie, w jakim miejscu dane zjawisko zachodzi i kogo ono dotyczy, w jeden ujednolicony widok interaktywnej mapy. ArcGIS odgrywa fundamentalną rolę w tworzeniu i udostępnianiu danych SDG, a także w kształtowaniu polityki i podejmowaniu decyzji dotyczących programów oraz inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Huby danych

Wydawać się może, że samo narzędzie w postaci systemu ArcGIS nic firmie nie da, jeśli nie będzie ona  w stanie zapewnić szerokiego strumienia danych pozyskiwanych podczas swojej działalności. A to wymaga inwestycji w szereg narzędzi pomiarowych i czujników, wykorzystujących technologię IoT i dokonywania analiz oraz badań – nic bardziej mylnego. Dziś szereg rozwiązań, implementowanych w biznesie, jest wyposażony w funkcje autoanalizy i zbierania danych na temat swych działań. Wystarczy więc zintegrowanie ich z platformą ArcGIS od Esri. Z drugiej zaś strony szereg cennych danych odnośnie otoczenia biznesowego jest dziś szeroko dostępny. Np. ONZ gromadzi informacje dot. realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które dostarczane są przez poszczególne kraje. Następnie udostępnia je za pośrednictwem otwartego hubu. Jest to potężne źródło informacji dla każdego, kto chce podjąć realne działania na rzecz realizacji tych celów.

Coraz wyraźniej widać, że wiedza o lokalizacji daje firmom cenny wgląd we wszystkie poziomy planowania odporności, zarówno biznesowej, jak i środowiskowej. Traktowanie zrównoważonego rozwoju jako kluczowej zasady i szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej jest krokiem naprzód, który powinni wykonać wszyscy innowatorzy w biznesie. Dzięki GIS umożliwiamy ludziom wywieranie pozytywnego wpływu i wprowadzanie zmian na świecie. Współpracujemy z ONZ, rządami krajowymi i autorytetami w dziedzinie danych, aby stworzyć węzły danych SDG, pulpity informacyjne i inne produkty wspierające realizację SDG.

Czy zainteresował Cię ten materiał?